Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Κίνητρα για σύσταση Ομάδων Παραγωγών σε όλα τα προϊόντα δίνει η νέα ΚΑΠ

Κίνητρα για ίδρυση Ομάδων Παραγωγών σε όλα τα αγροτικά προϊόντα δίνει ο νέος Κανονισμός

1305/2013 που αφορά τα προγράμματα αγροτικής Ανάπτυξης (δεύτερος Πυλώνας) της νέας ΚΑΠ που θα εφαρμοστεί από το 2015. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που ορίζει ο Κανονισμός ετησίως ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και το ποσοστό χρηματοδότησης 10% επί της παραγωγής. Τον ελάχιστο αριθμό μελών για τη σύσταση των Ομάδων τον αποφασίζει το κράτος μέλος.


Το άρθρο 27 του Κανονισμού αναφέρεται στη στήριξη που χορηγείται προκειμένου να διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας με σκοπό:

α) την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των ομάδων και οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς

β) την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων

γ) τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή, και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα και

δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες και οργανώσεις παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια αρχή των κρατών μελών με βάση επιχειρηματικό σχέδιο. Καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η ομάδα ή η οργάνωση παραγωγών, με βάση το επιχειρηματικό της σχέδιο.

Επιπλέον, παρέχεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εγγυήσεις, η δυνατότητα στους γεωργούς να διαπραγματεύονται συλλογικά τις συμβάσεις για την προμήθεια ελαιολάδου, βοείου κρέατος, σιτηρών και ορισμένων άλλων προϊόντων αροτραίων καλλιεργειών. Η Επιτροπή θα παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με πιθανά ζητήματα που αφορούν το δίκαιο του ανταγωνισμού.
Πηγή: www.agrotypos.gr, agrinea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου